Đã bao giờ anh đứng trên con thuyền nhưng không muốn ra khơi?

Như giấc mộng con con sợ tròng trành trong sóng giữ

Vì ta thương ta một nửa

Còn lại để thương người…..