Nếu biết thế thà rằng đừng gặp gỡ
Đớn đau nào hát hết nỗi chia li
Mộng phút chốc cũng đến hồi tan vỡ
Thôi thì hơn, chứ gặp gỡ làm gì!