Ánh nắng sớm đổ dài trên cánh cửa
Những buồn vui xin bỏ lại sau hè
Ta hãy vứt một cuộc đời mỏi mệt
Để đắm mình trong những cơn ngủ mê.